خدمات دراگر ایران

خدمات دراگر ایران

شرکت دراگر ایران با بهره گیری از دانش فنی و تخصص پرسنل خود قادر به ارایه خدمات پشتیبانی در تما م زمینه های ایمنی صنعتی، نفت و گاز، آزمایشگاهی، عملیات های فرا ساحلی می باشد. خدمات با توجه به درخواصت مشتری و شرایط کار به صورت دینامیکی تغییر خواهند نمود تا بهترین بازدهی از فنی، زمانی و هزینه کسب گردد، بدیهی است که ایمنی رکن اساسی و مطلوب پیش رو درارایه کلیه خدمات می باشد.
جستجوی دقیق تر